Scroll Top

Regulamin sklepów internetowych HDWR - Sprzęt dla biznesu

Ogólne warunki handlowe

1. Zakres zastosowania

W przypadku wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego przez konsumentów i przedsiębiorców obowiązują następujące warunki.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej.

W stosunku do przedsiębiorców zastosowanie mają następujące postanowienia: Jeśli przedsiębiorca stosuje sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki, ich ważność zostaje niniejszym odrzucona; stają się one częścią umowy tylko wtedy, gdy wyraźnie się na nie zgodziliśmy.

2. Kontrahent, zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zawierana jest z HDWR Global sp. z o.o., ul. Dmowskiego 28, 63-000 Środa Wielkopolska, Polska (EU TAX: PL7861700636, numer firmy: 302852637)

Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te produkty. Użytkownik może początkowo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i skorygować swoje wpisy w dowolnym momencie przed wysłaniem wiążącego zamówienia, korzystając z narzędzi korekty dostarczonych i wyjaśnionych w tym celu w procesie składania zamówienia. Umowa zostaje zawarta w momencie zaakceptowania oferty na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku zamówienia. Natychmiast po wysłaniu zamówienia otrzymasz kolejne potwierdzenie pocztą elektroniczną.

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Językami dostępnymi do zawarcia umowy są niemiecki i angielski. Tekst umowy nie będzie przez nas przechowywany.

4. Warunki dostawy

Oprócz podanych cen produktów mogą zostać naliczone koszty wysyłki. Więcej informacji na temat kosztów wysyłki można znaleźć w ofertach poszczególnych sklepów.

Dostarczamy wyłącznie drogą wysyłkową. Samodzielny odbiór towarów nie jest niestety możliwy.

Nie realizujemy dostaw do punktów pakowania.

5. Płatność

W naszych sklepach dostępne są różne metody płatności, w zależności od preferencji lokalnych mieszkańców.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy opisane w polityce odstąpienia od umowy. Przedsiębiorcy nie mają dobrowolnego prawa do odstąpienia od umowy.

7. Zachowanie tytułu własności

Towary pozostają naszą własnością do momentu dokonania pełnej płatności. W przypadku przedsiębiorców obowiązują dodatkowo następujące postanowienia: Zastrzegamy sobie prawo własności towarów do czasu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych. Użytkownik może odsprzedać towary objęte zastrzeżeniem własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej; użytkownik ceduje na nas z góry wszelkie roszczenia wynikające z tej odsprzedaży - niezależnie od połączenia lub zmieszania towarów objętych zastrzeżeniem własności z nowym przedmiotem - do wysokości kwoty faktury, a my akceptujemy tę cesję. Użytkownik pozostaje uprawniony do dochodzenia roszczeń, ale możemy również sami dochodzić roszczeń w zakresie, w jakim użytkownik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych.

8. Szkody transportowe

Konsumentów obowiązują następujące zasady: Jeśli towary zostaną dostarczone z widocznymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie takich błędów osobie dostarczającej oraz o niezwłoczny kontakt z nami. Zaniechanie złożenia reklamacji lub skontaktowania się z nami nie ma żadnych konsekwencji dla roszczeń prawnych i ich egzekwowania, w szczególności praw gwarancyjnych. Pomagają nam one jednak w dochodzeniu własnych roszczeń wobec przewoźnika lub firmy ubezpieczeniowej zajmującej się transportem.

9. Gwarancja i rękojmia

O ile poniżej wyraźnie nie uzgodniono inaczej, zastosowanie mają przepisy o odpowiedzialności ustawowej

W przypadku zakupu przez konsumentów towarów używanych, zastosowanie ma następująca zasada: jeśli wada wystąpi po upływie roku od dostawy towarów, roszczenia z tytułu wad są wykluczone. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostawy towarów, mogą być zgłaszane w ustawowym terminie przedawnienia wynoszącym dwa lata od dostawy towarów.

W przypadku przedsiębiorców termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad nowo wytworzonych rzeczy wynosi jeden rok od przeniesienia ryzyka. Sprzedaż towarów używanych podlega wyłączeniu wszelkich gwarancji. Ustawowe terminy przedawnienia prawa do regresu zgodnie z § 445a BGB pozostają nienaruszone.

W przypadku przedsiębiorców tylko nasze własne informacje i opisy produktów producenta, które zostały zawarte w umowie, są uważane za umowę dotyczącą jakości towarów; Nie ponosimy odpowiedzialności za publiczne oświadczenia producenta lub inne oświadczenia reklamowe.

Jeśli dostarczony przedmiot jest wadliwy, w pierwszej kolejności udzielimy gwarancji przedsiębiorcom według naszego uznania, usuwając wadę (naprawa) lub dostarczając przedmiot wolny od wad (dostawa zastępcza).

Powyższe ograniczenia i skrócone terminy nie mają zastosowania do roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców prawnych

10. Odpowiedzialność

Zawsze ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za roszczenia z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pomocników

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których spełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (zobowiązania kardynalne) z powodu niewielkiego zaniedbania ze strony nas, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców, odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty możliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy. W przeciwnym razie roszczenia o odszkodowanie są wykluczone.

11. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj. Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.