Scroll Top

Obchodní podmínky internetových obchodů HDWR - Hardware pro firmy

Všeobecné podmínky

1. Rozsah použití

Pro všechny objednávky spotřebitelů a podnikatelů prostřednictvím našeho internetového obchodu platí následující podmínky.

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani nezávislé profesní činnosti. Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své podnikatelské nebo samostatné odborné činnosti.

Ve vztahu k podnikatelům platí následující: Pokud podnikatel použije rozporné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky, jejich platnost se tímto zamítá; součástí smlouvy se stávají pouze tehdy, pokud jsme s nimi výslovně souhlasili.

2. Smluvní strana, uzavření smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena se společností HDWR Global sp. z o.o., ul. Dmowskiego 28, 63-000 Środa Wielkopolska, Polsko (EU TAX: PL7861700636, číslo společnosti: 302852637).

Umístěním produktů v internetovém obchodě činíme závazný návrh na uzavření smlouvy na tyto produkty. Naše produkty můžete zpočátku nezávazně vložit do nákupního košíku a kdykoli před odesláním závazné objednávky své údaje opravit pomocí nástrojů pro opravy, které jsou k tomuto účelu k dispozici a vysvětleny v procesu objednávky. Smlouva je uzavřena, když přijmete nabídku zboží obsaženého v nákupním košíku kliknutím na tlačítko objednat. Ihned po odeslání objednávky obdržíte e-mailem další potvrzení.

3. Jazyk smlouvy, ukládání textu smlouvy

Pro uzavření smlouvy jsou k dispozici tyto jazyky: němčina a angličtina. Text smlouvy se u nás neukládá.

4. Dodací podmínky

Kromě uvedených cen produktů mohou být účtovány náklady na dopravu. Další informace o poštovném najdete v nabídkách jednotlivých obchodů.

Dodáváme pouze na základě poštovní objednávky. Osobní vyzvednutí zboží bohužel není možné.

Dodávky do balicích stanic neprovádíme.

5. Platba

V našich obchodech jsou k dispozici různé způsoby platby v závislosti na preferencích místních obyvatel.

6. Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mají zákonné právo na odstoupení od smlouvy, jak je popsáno v zásadách pro odstoupení od smlouvy. Podniky nemají právo dobrovolně odstoupit od smlouvy.

7. Vyhrazení vlastnického práva

Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení. Pro podnikatele navíc platí následující ustanovení: Vyhrazujeme si vlastnické právo ke zboží až do úplného vypořádání všech nároků vyplývajících z probíhajících obchodních vztahů. Zboží s výhradou vlastnictví můžete dále prodat v rámci běžného obchodního styku; veškeré pohledávky vyplývající z tohoto dalšího prodeje - bez ohledu na kombinaci nebo smíchání zboží s výhradou vlastnictví s novým zbožím - nám předem postupujete v rozsahu fakturované částky a my toto postoupení přijímáme. Zůstává vám právo uplatňovat nároky, ale můžeme je uplatňovat i my, pokud nesplníte své platební povinnosti.

8. Škody způsobené dopravou

Pro spotřebitele platí následující: Pokud je zboží doručeno se zjevným poškozením při přepravě, nahlaste prosím tyto chyby co nejdříve doručovateli a neprodleně nás kontaktujte. Nepodání stížnosti nebo nekontaktování nás nemá žádné důsledky pro vaše právní nároky a jejich vymáhání, zejména pro vaše záruční práva. Pomáhají nám však uplatnit vlastní nároky vůči dopravci nebo dopravní pojišťovně.

9. Záruka a záruky

Pokud není níže výslovně dohodnuto jinak, platí zákon o odpovědnosti za škodu.

Při koupi použitého zboží platí následující: pokud se vada vyskytne po uplynutí jednoho roku od dodání zboží, jsou nároky z vad vyloučeny. Vady, které se vyskytnou do jednoho roku od dodání zboží, lze uplatnit v zákonné promlčecí lhůtě dvou let od dodání zboží.

U podnikatelů je promlčecí lhůta pro nároky z vad nově vyrobených věcí jeden rok od přechodu rizika. Na prodej použitého zboží se nevztahuje žádná záruka. Zákonné promlčecí lhůty pro právo na regres podle § 445a BGB zůstávají nedotčeny.

Pro podnikatele platí, že za dohodu o kvalitě zboží se považují pouze naše vlastní informace a popisy výrobků od výrobce, které byly zahrnuty do smlouvy; nepřebíráme žádnou odpovědnost za veřejná prohlášení výrobce nebo jiná reklamní prohlášení.

Pokud je dodaný předmět vadný, poskytneme podnikatelům záruku podle našeho uvážení nejprve odstraněním vady (oprava) nebo dodáním bezvadného předmětu (náhradní dodávka).

Výše uvedená omezení a zkrácené lhůty se nevztahují na nároky z titulu škod způsobených námi, našimi právními zástupci nebo zprostředkovateli.

10. Odpovědnost

Vždy neseme neomezenou odpovědnost za škody způsobené námi, našimi právními zástupci nebo zprostředkovateli.

V případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž splnění se může smluvní partner pravidelně spoléhat, (kardinální povinnosti) z důvodu lehké nedbalosti na naší straně, našich právních zástupců nebo zprostředkovatelů, je odpovědnost omezena na částku předvídatelnou v době uzavření smlouvy Škoda, kterou je obvykle třeba očekávat, je omezena. Jinak jsou nároky na náhradu škody vyloučeny.

11. Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou najdete zde. Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.