Scroll Top

Zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady nášho spracovania informácií o vás vrátane osobných údajov a súborov cookie, t. j. tzv. cookies.

1. Všeobecné informácie

1. Tieto zásady sa vzťahujú na webovú stránku prevádzkovanú na url adrese: hdwrglobal.com

2. Prevádzkovateľom webovej stránky a správcom osobných údajov je: HDWR Global sp. z o.o.

3. E-mailová adresa prevádzkovateľa: [email protected]

4. Prevádzkovateľ je správcom vašich osobných údajov, pokiaľ ide o údaje poskytnuté dobrovoľne na webovej stránke.

5. Webová stránka používa osobné údaje na tieto účely:

6. Webová stránka plní funkcie získavania informácií o používateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:

2. Vybrané metódy ochrany údajov používané prevádzkovateľom

1. Miesta prihlasovania a zadávania osobných údajov sú chránené v prenosovej vrstve (certifikát SSL). Vďaka tomu sú osobné údaje a prihlasovacie údaje zadané na webovej lokalite zašifrované v počítači používateľa a možno ich prečítať len na cieľovom serveri.

2. Osobné údaje uložené v databáze sú zašifrované takým spôsobom, že kľúč na ich čítanie má len prevádzkovateľ. Vďaka tomu sú údaje chránené v prípade odcudzenia databázy zo servera.

3. Prevádzkovateľ pravidelne mení svoje administratívne heslá.

4. V záujme ochrany údajov Prevádzkovateľ pravidelne vytvára záložné kópie.

5. Dôležitým prvkom ochrany údajov je pravidelná aktualizácia všetkého softvéru používaného prevádzkovateľom na spracovanie osobných údajov, čo znamená najmä pravidelnú aktualizáciu programových komponentov.

3. Hosťovanie

1. Webová stránka je umiestnená (technicky udržiavaná) na serveroch prevádzkovateľa: HDWR Global

4. Vaše práva a ďalšie informácie o tom, ako sa vaše údaje používajú

1. V niektorých situáciách má správca právo preniesť vaše osobné údaje iným príjemcom, ak je to potrebné na plnenie zmluvy uzavretej s vami alebo na plnenie povinností uložených správcovi. Týka sa to týchto cieľových skupín:

2. Vaše osobné údaje spracúva správca najdlhšie na dobu nevyhnutnú na vykonávanie súvisiacich činností uvedených v osobitných predpisoch (napr. účtovníctvo). Pokiaľ ide o marketingové údaje, údaje sa nebudú spracúvať dlhšie ako 3 roky.

3. Máte právo požiadať správcu o:

4. Máte právo namietať proti spracúvaniu uvedenému v bode 3.3 c), ktoré sa týka spracúvania osobných údajov na účely oprávnených záujmov správcu vrátane profilovania, ale právo namietať nebude možné, ak existujú platné právne odôvodnené záujmy. dôvody spracúvania, záujmy, práva a slobody, ktoré majú pred vami prednosť, najmä určenie, výkon alebo obhajoba nárokov.

5. Na konanie správcu sa môžete sťažovať u predsedu Úradu na ochranu osobných údajov, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.

6. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na prevádzku webovej stránky.

7. V súvislosti s vami sa môžu vykonávať činnosti zahŕňajúce automatizované rozhodovanie vrátane profilovania za účelom poskytovania služieb podľa uzavretej zmluvy a na účely vykonávania priameho marketingu zo strany správcu.

8. Osobné údaje sa neprenášajú z tretích krajín v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov. To znamená, že ich neposielame mimo Európskej únie.

5. Informácie vo formulároch

1. Webová stránka zhromažďuje informácie, ktoré používateľ poskytol dobrovoľne, vrátane osobných údajov, ak boli poskytnuté.

2. Webová stránka môže ukladať informácie o parametroch pripojenia (časová pečiatka, IP adresa).

3. V niektorých prípadoch môže webová stránka uložiť informácie, ktoré uľahčujú prepojenie údajov vo formulári s e-mailovou adresou používateľa, ktorý formulár vypĺňa. V tomto prípade sa e-mailová adresa používateľa zobrazí v adrese URL stránky obsahujúcej formulár.

4. Údaje uvedené vo formulári sa spracúvajú na účel vyplývajúci z funkcie konkrétneho formulára, napr. na účely spracovania žiadosti o službu alebo obchodného kontaktu, registrácie služieb atď. Kontext a opis formulára zakaždým jasne naznačujú, na čo sa používa.

6. Dôležité marketingové techniky

1. Prevádzkovateľ používa štatistickú analýzu návštevnosti webových stránok prostredníctvom služby Google Analytics (Google Inc. so sídlom v USA). Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje prevádzkovateľovi tejto služby, iba anonymizované informácie. Služba je založená na používaní súborov cookie v koncovom zariadení používateľa. Pokiaľ ide o informácie o preferenciách používateľa, ktoré zhromažďuje reklamná sieť Google, používateľ môže zobraziť a upraviť informácie vyplývajúce zo súborov cookie pomocou nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/.

2. Prevádzkovateľ používa techniky remarketingu, ktoré umožňujú priradiť reklamné správy k správaniu používateľa na webovej stránke, čo môže vzbudzovať dojem, že sa na sledovanie používateľa používajú jeho osobné údaje, ale v praxi sa žiadne osobné údaje od prevádzkovateľa k prevádzkovateľom reklamy neprenášajú. Technologickou podmienkou takýchto činností je povolenie súborov cookie.

3. Prevádzkovateľ používa pixel Facebooku. Táto technológia umožňuje spoločnosti Facebook (Facebook Inc. so sídlom v USA) zistiť, že daná osoba zaregistrovaná v tejto spoločnosti používa webové stránky. V tomto prípade vychádza z údajov, ktorých je sám správcom; Prevádzkovateľ neposkytuje Facebooku žiadne ďalšie osobné údaje. Služba je založená na používaní súborov cookie v koncovom zariadení používateľa.

4. Prevádzkovateľ používa riešenie, ktoré automatizuje prevádzku webovej stránky pre používateľov, napr. ktoré môže po návšteve konkrétnej podstránky poslať používateľovi e-mail, ak súhlasil so zasielaním obchodnej korešpondencie od prevádzkovateľa.

7. Informácie o súboroch cookie

1. Webová stránka používa súbory cookie.

2. Súbory cookie (tzv. "cookies") sú IT údaje, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú na koncové zariadenie používateľa webovej stránky a sú určené na používanie webových stránok webovej stránky. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej lokality, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia v koncovom zariadení a jedinečné číslo.

3. Subjektom, ktorý umiestňuje súbory cookie do koncového zariadenia používateľa webovej stránky a získava k nim prístup, je prevádzkovateľ webovej stránky. Súbory cookie sa používajú na tieto účely: udržiavanie relácie používateľa webovej lokality (po prihlásení), vďaka čomu nemusí používateľ na každej podstránke webovej lokality znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo; dosiahnutie cieľov uvedených vyššie v časti "Príslušné marketingové techniky";

4. Prevádzkovateľ používa riešenie, ktoré automatizuje prevádzku webovej stránky pre používateľov, napr. ktoré môže po návšteve konkrétnej podstránky poslať používateľovi e-mail, ak súhlasil so zasielaním obchodnej korešpondencie od prevádzkovateľa.

5. Webová stránka používa dva základné typy súborov cookie: "Súbory cookie relácie" a "trvalé súbory cookie". "Relačné" súbory cookie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej lokality alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). "Trvalé" súbory cookie sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa na dobu uvedenú v parametroch súboru cookie alebo kým ich používateľ nevymaže.

6. Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie do koncového zariadenia používateľa. Používatelia webových stránok môžu v tejto súvislosti zmeniť nastavenia. Webový prehliadač umožňuje vymazať súbory cookie. Súbory cookie je tiež možné automaticky zablokovať. Podrobné informácie o tejto téme nájdete v nápovede alebo dokumentácii svojho webového prehliadača.

7. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej stránke.

8. Súbory cookie umiestnené na koncovom zariadení používateľa webovej stránky môžu používať aj subjekty spolupracujúce s prevádzkovateľom webovej stránky, najmä tieto spoločnosti: Google (Google Inc. so sídlom v USA), Facebook (Facebook Inc. so sídlom v USA), Twitter (Twitter Inc. so sídlom v USA).

8. Správa súborov cookie - ako vyjadriť a odvolať súhlas v praxi?

1. Ak používateľ nechce dostávať súbory cookie, môže zmeniť nastavenia svojho prehliadača. Vyhradzujeme si, že zakázanie používania súborov cookie potrebných na overovacie procesy, bezpečnosť, udržiavanie preferencií používateľa môže sťažiť a v extrémnych prípadoch môže zabrániť používaniu webových stránok.

2. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, vyberte z nižšie uvedeného zoznamu webový prehliadač, ktorý používate, a postupujte podľa pokynov: